สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 
กลับหน้าแรก

ขณะนี้เวลา
เวลาประเทศไทย
เรื่องของเวลา
เรื่องของวันเดือนปี

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสถานี
ประวัติตำบลพญาแมน
อาณาเขตติดต่อ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
สายงานการบังคับบัญชา
อัตรากำลังพล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

กระดานข่าว
สมุดตรวจเยี่ยม
 
 ค้นหา :


วิชาการและกฎหมาย
  คู่มือประชาชน
  ภาษาอังกฤษกับงานตำรวจ

  ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี
  สำนักงานกฤษฎีกา
  คำพิพากษาของศาลฎีกา
  เครื่องหมายและแพรแถบ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ
  สภาทนายความ
  กระทรวงยุติธรรม
  กฎหมายไทย
  กฎความน่ารู้
  กฎหมายสยาม
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  สำนักงานศาลยุติธรรม
  สำนักงานสารปกครอง
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  ศาลรัฐธรรมณูญ
  กฎหมายสรรพสามิต
  ราชกิจจานุเบกษา
  ห้องสมุด E-LIB
 

หน่วยงานตำรวจ
Links จังหวัด
+ จังหวัดอุตรดิตถ์

+ โรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
+ ทำเนียบส่วนราชการ
+ ที่พักและร้านอาหาร
+ เบอร์โทรที่สำคัญ
+ ข้อมูลตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ติดต่อเรา
phayaman@police.go.th
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  1. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. กฏกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    2.1 กฏกระทรวง
    2.2 ประกาศ
    2.3 ระเบียบ
    2.4 คำสั่ง
3. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4. ความรู้ทั่วไป
 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  :: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7-13
:: หมวด2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย มาตรา 14-20
:: หมวด3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มาตรา 21-25
:: หมวด4 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
:: หมวด5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ มาตรา 27-34
:: หมวด6 คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35-39
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40-41
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 42-43
::การดำเนินการของสถานีตำรวจ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่น่าสนใจ

 

 

 

 


สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

75 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

E-mail : phayaman@police.go.th TEL : 0-5545-5307