สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 
กลับหน้าแรก

ขณะนี้เวลา
เวลาประเทศไทย
เรื่องของเวลา
เรื่องของวันเดือนปี

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสถานี
ประวัติตำบลพญาแมน
อาณาเขตติดต่อ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
สายงานการบังคับบัญชา
อัตรากำลังพล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

กระดานข่าว
สมุดตรวจเยี่ยม
 
 ค้นหา :


วิชาการและกฎหมาย
  คู่มือประชาชน
  ภาษาอังกฤษกับงานตำรวจ

  ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี
  สำนักงานกฤษฎีกา
  คำพิพากษาของศาลฎีกา
  เครื่องหมายและแพรแถบ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ
  สภาทนายความ
  กระทรวงยุติธรรม
  กฎหมายไทย
  กฎความน่ารู้
  กฎหมายสยาม
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  สำนักงานศาลยุติธรรม
  สำนักงานสารปกครอง
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  ศาลรัฐธรรมณูญ
  กฎหมายสรรพสามิต
  ราชกิจจานุเบกษา
  ห้องสมุด E-LIB
 

หน่วยงานตำรวจ
Links จังหวัด
+ จังหวัดอุตรดิตถ์

+ โรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
+ ทำเนียบส่วนราชการ
+ ที่พักและร้านอาหาร
+ เบอร์โทรที่สำคัญ
+ ข้อมูลตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  1. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. กฏกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    2.1 กฏกระทรวง
    2.2 ประกาศ
    2.3 ระเบียบ
    2.4 คำสั่ง
3. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4. ความรู้ทั่วไป
 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  :: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7-13
:: หมวด2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย มาตรา 14-20
:: หมวด3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มาตรา 21-25
:: หมวด4 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
:: หมวด5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ มาตรา 27-34
:: หมวด6 คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35-39
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40-41
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 42-43
::การดำเนินการของสถานีตำรวจ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่น่าสนใจ

 

 

 

 


สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

75 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

E-mail : [email protected] TEL : 0-5545-5307